top of page

חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979*

פרק א': כללי

 

הגדרות

 

1.    בחוק זה –

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          "שיחה" – בדיבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון אלחוטי, ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים;

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

החלפת הגדרת "שיחה"

הנוסח הקודם:

"שיחה" — בדיבור או בדרך תקשורת אחרת;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          "בעל שיחה" – כל אחד מאלה:

(1)   המדבר;

(2)   מי שהשיחה מיועדת אליו;

(3)   המשדר בבזק;

(4)   מי שהמסר המועבר בבזק מיועד להיקלט אצלו;

למעט הנותן שירות של העברת מסר בבזק, למען זולתו או מטעם זולתו;

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת הגדרת "בעל שיחה"

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          "האזנה" – האזנה לשיחת הזולת, קליטה או העתקה של שיחת הזולת, והכל באמצעות מכשיר;

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

החלפת הגדרת "האזנה"

הנוסח הקודם:

"האזנה" — האזנה לשיחת הזולת באמצעות מכשיר;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          "האזנת סתר" – האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה;

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

החלפת הגדרת "האזנת סתר"

הנוסח הקודם:

"האזנת סתר" — האזנה ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה, לרבות הקלטת שיחה כאמור;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          "בזק" – סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, המועברים באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכת אלקטרומגנטית אחרת;

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת הגדרת "בזק"

          "רשות בטחון" – כל אחד מאלה:

(1)   אגף המודיעין במטה הכללי של צבא-הגנה לישראל;

(2)   שירות הבטחון הכללי;

 

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

 

          "חוק חסינות חברי הכנסת" – חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951;

מיום 24.3.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1991 מיום 24.3.2005 עמ' 261 (ה"ח 65)

הוספת הגדרת "חוק חסינות חברי הכנסת"

          "שר" – ראש הממשלה או שר הבטחון;

          "פקודות הצבא" – כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

          "קצין משטרה מוסמך" – קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה, שהסמיך המפקח הכללי של המשטרה;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          "פשע חמור" – פשע שעונשו מאסר שבע שנים או יותר.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת הגדרת "פשע חמור"

 

האזנת סתר שלא כדין ושימוש שלא כדין בהאזנה

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

2.    (א)  המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים.

 

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, או מגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו – מאסר חמש שנים.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ג)   המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר חמש שנים.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

2. (א) המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר שלוש שנים חמש שנים.

(ב) המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, או מגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שלוש שנים חמש שנים.

(ג) המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר שנה חמש שנים.

 

עבירה של חוקר פרטי

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

2א.     (א)  הורשע חוקר פרטי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 (להלן – חוק החוקרים), בעבירה לפי סעיף 2, רשאי בית-המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לשלול ממנו את רשיונו לעסוק כחוקר פרטי ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה שלא תעלה על שבע שנים מיום שיקבע.

          (ב)  מי שנשלל רשיונו כאמור, לא יהיה רשאי לקיים משרד חקירות פרטיות בתוך תקופת הפסילה; הודעה על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה תימסר לועדת הרישוי לפי חוק החוקרים.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדת משמעת לפי חוק החוקרים להפעיל סמכויותיה לפי סעיף 25 לאותו חוק אם בית המשפט לא הפעיל סמכותו לפי סעיף זה.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1527 מיום 18.6.1995 עמ' 332

הוספת סעיף 2א

 

שימוש כדין בהאזנת סתר שלא כדין

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

2ב.     (א)  קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוסמך לכך, רשאי להקשיב לדברים שנתקבלו בהאזנת סתר שלא כדין או לעיין בהם, ורשאי הוא גם להסמיך, לענין מסויים, תובע או ממונה על חקירה לעשות שימוש בדברים שנתקבלו כאמור, הכל למטרת אכיפתו של חוק זה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

          (ב)  היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בענין שבתחום סמכותו, רשאים להקשיב לדברים שנתקבלו בהאזנת סתר שנעשתה שלא כדין או לעיין בהם, ולעשות בהם שימוש, הכל לאחת ממטרות, אלה –

(1)   מניעה או חקירה של פשע חמור;

(2)   מניעה או חקירה של כל פשע, מטעמים מיוחדים של חומרת הענין.

          (ג)   היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בענין שבתחום סמכותו, רשאים, אם ראו שענין הציבור מחייב זאת, להסמיך לענין מסויים, תובע או ממונה על חקירה להקשיב לדברים כאמור בסעיף קטן (ב), ולעשות בהם שימוש, והכל לאחת המטרות המפורטות באותו סעיף קטן.

          (ד)  סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על האזנת סתר שנעשתה שלא כדין על-ידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, אלא אם כן האזנת הסתר נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית.

          (ה)  לענין סעיף זה, הסמכות להקשיב – משמעה גם הסמכות להורות על תימלול השיחה או הסמכות לעיין בתמליל.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 181 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת סעיף 2ב

 

האזנה למטרת עבירה או גרימת נזק

ת"ט תש"ם-1979

 

3.    האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה – אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

מיום 6.12.1979

ת"ט תש"ם-1979

ס"ח תש"ם מס' 950 מיום 6.12.1979 עמ' 28

3. האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה – אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

פרק ב': האזנת סתר למטרת בטחון המדינה

 

האזנה למטרת בטחון המדינה

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

4.    (א)  שר רשאי, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות בטחון ואם שוכנע לאחר ששקל גם את מידת הפגיעה בפרטיות כי הדבר דרוש מטעמי בטחון המדינה, להתיר בכתב האזנת סתר.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או המיתקן, המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר האזנה אליהם הותרה ומקום השיחות או סוגן, הכל אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

          (ג)   בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ד)  היה ההיתר מאת שר הבטחון – יודיע שר הבטחון מיד לראש הממשלה על מתן ההיתר או על חידושו; שר יודיע ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה חדשים על היתרים שניתנו לפי פרק זה.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ה)  שר ידווח, מדי שנה, לועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הועדה המשותפת), על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה; הועדה המשותפת תדון בנושא בדלתיים סגורות.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 181 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

4. (א) שר רשאי, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות בטחון ואם שוכנע לאחר ששקל גם את מידת הפגיעה בפרטיות כי הדבר דרוש מטעמי בטחון המדינה, להתיר בכתב האזנת סתר.

(ב) בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או המיתקן, המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר האזנה אליהם הותרה ומקום השיחות או סוגן, הכל אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

(ג) בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

(ד) היה ההיתר מאת שר הבטחון – יודיע שר הבטחון מיד לראש הממשלה על מתן ההיתר או על חידושו; שר יודיע לשר המשפטים ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה חדשים על היתרים שניתנו לפי פרק זה.

(ה) שר ידווח, מדי שנה, לועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הועדה המשותפת), על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה; הועדה המשותפת תדון בנושא בדלתיים סגורות.

 

האזנה לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 6)
תשע"ז-2017

 

4א.     (א)  לצורך איתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני העלולה לגרום נזק חמור לביטחון המדינה, רשאי שר, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, להתיר האזנה לשיחות של עובד מערכת הביטחון, המתנהלות באמצעות מיתקן המשמש או המיועד לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, כגון ציוד קצה או מחשב, שניתן לו על ידי מעסיקו.

 

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

 

          (א1) לא יינתן היתר לפי סעיף זה אלא לעובד מערכת הביטחון שמועסק בתפקיד מסווג ונחשף או עשוי להיחשף למידע ביטחוני רגיש במסגרת העסקתו, ולאחר שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (ב1).

 

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

 

          (א2) היתר לפי סעיף זה יינתן להאזנה שמידת פגיעתה בפרטיותו של עובד מערכת הביטחון תהיה קטנה ככל הניתן, ולאחר שנשקלו אמצעים אחרים שפגיעתם בפרטיות העובד פחותה.

 

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

 

          (ב)  היתר השר לפי סעיף זה יהיה בכתב ויינתן לתקופה שלא תעלה על 15 ימים, על פי כללים שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר המשפטים, לרבות כללים בדבר הסיווג הביטחוני של עובד כאמור בסעיף קטן (ד); השר רשאי לחדש את ההיתר מעת לעת, ואולם חידוש לתקופה העולה על 30 ימים יהיה טעון את אישור היועץ המשפטי לממשלה; בהיתר יתוארו זהות האנשים, הקווים, התדרים או המיתקנים אשר ההאזנה להם הותרה.

 

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

 

          (ב1) הודעה בכתב בדבר הסמכות להאזין לשיחה המתנהלת באמצעות מיתקן כאמור בסעיף קטן (א) תימסר לעובד מערכת הביטחון שהוראות סעיף זה חלות עליו עם תחילת העסקתו בתפקיד המסווג, והוא יאשר, לאחר מסירת ההודעה, כי הוא מודע לסמכות האמורה; הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר לעובד אחת לשנה כל עוד הוא מועסק בתפקיד המסווג.

          (ג)   הכללים האמורים בסעיף קטן (ב) לא יפורסמו ברשומות או בדרך אחרת והם יוצגו רק בפני הועדה המשותפת.

          (ד)  לענין סעיף זה, "עובד מערכת הביטחון" – נושא משרה או ממלא תפקיד שסווג סיווג ביטחוני בגוף שעל-פי החלטת הממשלה אבטחתו מונחית על-ידי שירות הביטחון הכללי, וכן בגוף הקשור בחוזה עם גוף כאמור ואבטחתו מונחית, במישרין או בעקיפין, על-ידי שירות הביטחון הכללי.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 182 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2653 מיום 3.8.2017 עמ' 1060 (ה"ח 970)

4א. (א) לצורך איתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני העלולה לגרום נזק חמור לביטחון המדינה, רשאי שר, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, להתיר האזנה לשיחות של עובד מערכת הביטחון, המתנהלות במכשיר קשר אלחוטי או ברדיו טלפון נייד באמצעות מיתקן המשמש או המיועד לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, כגון ציוד קצה או מחשב, שניתן לו על ידי מעסיקו.

(א1) לא יינתן היתר לפי סעיף זה אלא לעובד מערכת הביטחון שמועסק בתפקיד מסווג ונחשף או עשוי להיחשף למידע ביטחוני רגיש במסגרת העסקתו, ולאחר שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (ב1).

(א2) היתר לפי סעיף זה יינתן להאזנה שמידת פגיעתה בפרטיותו של עובד מערכת הביטחון תהיה קטנה ככל הניתן, ולאחר שנשקלו אמצעים אחרים שפגיעתם בפרטיות העובד פחותה.

(ב) היתר השר לפי סעיף זה יהיה בכתב ויינתן לתקופה שלא תעלה על 15 ימים, על פי כללים שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר המשפטים, לרבות כללים בדבר הסיווג הביטחוני של עובד כאמור בסעיף קטן (ד); השר רשאי לחדש את ההיתר מעת לעת מעת לעת, ואולם חידוש לתקופה העולה על 30 ימים יהיה טעון את אישור היועץ המשפטי לממשלה; בהיתר יתוארו זהות האנשים, הקווים או התדרים של מכשירי האלחוט הקווים, התדרים או המיתקנים אשר ההאזנה להם הותרה.

(ב1) הודעה בכתב בדבר הסמכות להאזין לשיחה המתנהלת באמצעות מיתקן כאמור בסעיף קטן (א) תימסר לעובד מערכת הביטחון שהוראות סעיף זה חלות עליו עם תחילת העסקתו בתפקיד המסווג, והוא יאשר, לאחר מסירת ההודעה, כי הוא מודע לסמכות האמורה; הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר לעובד אחת לשנה כל עוד הוא מועסק בתפקיד המסווג.

 

האזנת סתר במקרים דחופים

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

5.    (א)  שוכנע ראש רשות בטחון כי בטחון המדינה מחייב האזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיפים 4, 4א או 9א(א)(1), רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה; ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 4(ב) או 4א(ב), לפי הענין ומשך תקפו לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  נתן ראש רשות בטחון היתר לפי סעיף זה, למעט היתר להאזנה לשיחה חסויה, יודיע על כך מיד בכתב לשר והשר רשאי לבטל את ההיתר.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ג)   ניתן לפי סעיף זה היתר להאזנה לשיחה חסויה, יודיע ראש רשות ביטחון על כך מיד בכתב ליועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה יהיה רשאי לבטל את ההיתר.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ד)  האזנה שנעשתה לשיחה חסויה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמך להתירה לפי סעיף 9א(א)(1), ויחולו הוראות סעיף 9א(א)(1), ו-(ב).

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 182 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

5. (א) שוכנע ראש רשות בטחון כי בטחון המדינה מחייב האזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיף 4 לפי סעיפים 4, 4א או 9א(א)(1), רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה; ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 4(ב) או 4א(ב), לפי הענין ומשך תקפו לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות.

(ב) נתן ראש רשות בטחון היתר לפי סעיף זה, למעט היתר להאזנה לשיחה חסויה, יודיע על כך מיד בכתב לשר והשר רשאי לבטל את ההיתר.

(ג) ניתן לפי סעיף זה היתר להאזנה לשיחה חסויה, יודיע ראש רשות ביטחון על כך מיד בכתב ליועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה יהיה רשאי לבטל את ההיתר.

(ד) האזנה שנעשתה לשיחה חסויה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמך להתירה לפי סעיף 9א(א)(1), ויחולו הוראות סעיף 9א(א)(1), ו-(ב).

פרק ג': האזנת סתר למניעת עבירות וגילוי עבריינים

 

האזנת סתר למניעת עבירות

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

6.    (א)  נשיא בית משפט מחוזי, או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לענין זה, רשאי, לפי בקשת קצין משטרה מוסמך, להתיר בצו האזנת סתר אם שוכנע, לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות, שהדבר דרוש לגילוי, לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע, או לגילוי או לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצרכי חילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  הבקשה תהיה על פי טופס שייקבע והיא תידון במעמד צד אחד בלבד, ומטעם המבקש יתייצב קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה.

          (ג)   סירב השופט להעניק היתר כמבוקש, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט העליון או שופט של בית המשפט העליון שנשיאו מינהו לכך.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ד)  בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או המיתקן המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר האזנה אליהם הותרה ומקום השיחות או סוגן, הכל אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

          (ה)  בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

 

          (ו)   המפקח הכללי של המשטרה יגיש, מדי חודש, דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה על ההיתרים שניתנו לפי פרק זה, סעיף 9א(א)(2) וסעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, ועל תנאיהם.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ז)   שר המשטרה ימסור, מדי שנה, דין וחשבון לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שיכלול את מספר הבקשות שהוגשו ואת מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה, בציון מספר האנשים, וכמות קווי הבזק ומתקני הבזק, אשר האזנה אליהם הותרה.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 182 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

6. (א) נשיא בית משפט מחוזי, ובהעדרו – נשיא תורן של בית-משפט מחוזי או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לענין זה, רשאי, לפי בקשת קצין משטרה מוסמך, להתיר בצו האזנת סתר אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת עבירות או לגילוי עבריינים אם שוכנע, לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות, שהדבר דרוש לגילוי, לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע, או לגילוי או לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצרכי חילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע.

(ב) הבקשה תידון הבקשה תהיה על פי טופס שייקבע והיא תידון במעמד צד אחד בלבד, ומטעם המבקש יתייצב קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה.

(ג) סירב השופט להעניק היתר כמבוקש, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט העליון או שופט של בית המשפט העליון שנשיאו מינהו לכך.

(ד) בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או המיתקן המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר האזנה אליהם הותרה ומקום השיחות או סוגן, הכל אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

(ה) בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

(ו) המפקח הכללי של המשטרה יגיש מדי חודש דין וחשבון לשר הפנים על ההיתרים שניתנו לפי סעיף זה ועל תנאיהם; שר הפנים יעביר העתקים מדוחו"ת אלה לשר המשפטים אחת לשלושה חודשים.

(ו) המפקח הכללי של המשטרה יגיש, מדי חודש, דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה על ההיתרים שניתנו לפי סעיף זה ועל תנאיהם.

(ז) שר המשטרה ימסור, מדי שנה, דין וחשבון לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שיכלול את מספר הבקשות שהוגשו ואת מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה, בציון מספר האנשים, וכמות קווי הבזק ומתקני הבזק, אשר האזנה אליהם הותרה.

 

מיום 24.3.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1991 מיום 24.3.2005 עמ' 261 (ה"ח 65)

(ו) המפקח הכללי של המשטרה יגיש, מדי חודש, דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה על ההיתרים שניתנו לפי סעיף זה לפי פרק זה, סעיף 9א(א)(2) וסעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, ועל תנאיהם.

 

האזנת סתר במקרים דחופים

 

7.    (א)  שוכנע המפקח הכללי של המשטרה כי לשם מניעת פשע או גילוי מבצעיו יש צורך בהאזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיף 6, רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה; ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 6(ד) ומשך תקפו לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  נתן המפקח הכללי של המשטרה היתר לפי סעיף זה, יודיע על כך בכתב מיד ליועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבטל את ההיתר.

          (ג)   האזנה שנעשתה לפי סעיף זה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמך להתירה לפי סעיף 6, ויחולו הוראות סעיף 6 בשינויים המחוייבים.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 183 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

החלפת סעיף קטן 7(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) נתן המפקח הכללי של המשטרה היתר לפי סעיף זה, יודיע על כך מיד בכתב לשר הפנים, ושר הפנים רשאי לבטל את ההיתר; שר הפנים יעביר העתקים מהודעות אלה לשר המשפטים אחת לשלושה חדשים.

 

שיחות חסויות שנקלטו בדרך אגב

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 5) תשע"ה-2015

 

7א.     (א)  נקלטה במסגרת האזנת סתר כדין לפי סעיפים 6, 7 או 9א(א)(2), שיחה עם חבר הכנסת, שר או סגן שר, תופסק, מיד עם היוודע למאזין שמדובר בחבר הכנסת, בשר או בסגן שר, הקשבה לה, ולא ייערך תמליל שלה; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את ההיתר.

          (ב)  השופט שנתן את ההיתר, ובהעדרו שופט מוסמך אחר כאמור בסעיף 6(א), רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיין בו.

 

(תיקון מס' 5) תשע"ה-2015

 

          (ג)   מצא השופט, כי חומר ההקלטה כולל חומר הדרוש למטרות שלשמן ניתן להתיר האזנת סתר לפי סעיף 6(א), וכי הצורך בגילוי החומר לשם כך עולה על החשש לפגיעה ביכולתו של חבר הכנסת, של השר או של סגן השר למלא את תפקידו, יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש, בדרך שתיקבע; השופט יורה על אופן הטיפול ביתרת חומר ההקלטה.

מיום 24.3.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1991 מיום 24.3.2005 עמ' 261 (ה"ח 65)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

7א. (א) נקלטה במסגרת האזנת סתר כדין לפי סעיפים 6, 7 או 9א(א)(2), שיחה עם חבר הכנסת, שר או סגן שר, תופסק, מיד עם היוודע למאזין שמדובר בחבר הכנסת, בשר או בסגן שר, הקשבה לה, ולא ייערך תמליל שלה; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את ההיתר.

(ב) השופט שנתן את ההיתר, ובהעדרו שופט מוסמך אחר כאמור בסעיף 6(א), רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיין בו.

(ג) מצא השופט, כי חומר ההקלטה כולל חומר הדרוש למטרות שלשמן ניתן להתיר האזנת סתר לפי סעיף 6(א), וכי הצורך בגילוי החומר לשם כך עולה על החשש לפגיעה ביכולתו של חבר הכנסת, של השר או של סגן השר למלא את תפקידו, יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש, בדרך שתיקבע; השופט יורה על אופן הטיפול ביתרת חומר ההקלטה.

פרק ד': הוראות שונות

 

האזנות שאינן טעונות היתר

 

8.    האזנות סתר אלה אינן טעונות היתר לפי חוק זה:

(1)   האזנה לשיחה ברשות הרבים, אם נעשתה –

(א)   בידי מי שהסמיכו לכך ראש רשות בטחון, מטעמים של בטחון המדינה;

(ב)   בידי מי שהסמיכו לכך קצין משטרה מוסמך, לשם מניעת עבירות או גילוי עבריינים;

(ג)    באקראי ובתום לב, אגב הקלטה גלויה שנועדה לפרסום ברבים או למחקר;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

לענין פסקה זו, "רשות הרבים" – מקום שאדם סביר יכול היה לצפות ששיחותיו יישמעו ללא הסכמתו, וכן מקום שבו מוחזק אותה שעה עצור או אסיר;

(2)   האזנה לשיחות בינלאומיות, שנעשתה למטרות צנזורה מטעם הצנזור הצבאי הראשי;

(3)   האזנה בידי חייל או שוטר שהוסמך לכך בפקודות הצבא או בפקודות הקבע של המשטרה, לפי הענין, לשיחה המתנהלת באמצעי תקשורת שבשימוש צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

(4)   האזנה בידי עובד משרד התקשורת או בידי בעל רשיון, לפי חוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק), או פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או בידי עובדו של כל אחד מהם, לצורך מתן השירות או לצורך ביקורת תקינות קו הבזק או קיום הוראות חוק הבזק או הפקודה;

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

(5)   האזנה במערכת אלחוטית בתחומי התדרים של חובבי רדיו ושל שידורים לציבור.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 183 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

8. האזנות סתר אלה אינן טעונות היתר לפי חוק זה:

(1) האזנה לשיחה ברשות הרבים, אם נעשתה –

(א) בידי מי שהסמיכו לכך ראש רשות בטחון, מטעמים של בטחון המדינה;

(ב) בידי מי שהסמיכו לכך קצין משטרה מוסמך, לשם מניעת עבירות או גילוי עבריינים;

(ג) באקראי ובתום לב, אגב הקלטה גלויה שנועדה לפרסום ברבים או למחקר;

לענין פסקה זו, "רשות הרבים" – לרבות מקום שבו מוחזק אותה שעה עצור או אסיר "רשות הרבים" – מקום שאדם סביר יכול היה לצפות ששיחותיו יישמעו ללא הסכמתו, וכן מקום שבו מוחזק אותה שעה עצור או אסיר;

(2) האזנה לשיחות בינלאומיות, שנעשתה למטרות צנזורה מטעם הצנזור הצבאי הראשי;

(3) האזנה בידי חייל או שוטר שהוסמך לכך בפקודות הצבא או בפקודות הקבע של המשטרה, לפי הענין, לשיחה המתנהלת באמצעי תקשורת שבשימוש צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל;

(4) האזנה לשיחה בידי עובד משרד התקשורת לשם בקורת של תקינות קווי התקשורת, ובלבד שהודיע לבעלי השיחה על ההאזנה עם תחילתה;

(5) האזנה של עובד משרד התקשורת לשם בקורת על קיום ההוראות של פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב–1972, ופקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז–1976, בענין רישוי תחנות תקשורת.

(4) האזנה בידי עובד משרד התקשורת או בידי בעל רשיון, לפי חוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק), או פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או בידי עובדו של כל אחד מהם, לצורך מתן השירות או לצורך ביקורת תקינות קו הבזק או קיום הוראות חוק הבזק או הפקודה;

(5) האזנה במערכת אלחוטית בתחומי התדרים של חובבי רדיו ושל שידורים לציבור.

 

האזנות אסורות

 

9.    חוק זה אינו בא להתיר האזנת סתר לשיחה שעדות עליה חסויה לפי סעיפים 48 עד 51 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

 

האזנה לשיחות חסויות

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 3)
תשס"ו-2006

 

9א.     (א)  על אף הוראות סעיף 9, רשאי נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא כאמור בסעיף 6(א), להתיר בצו האזנת סתר לשיחה שהעדות עליה חסויה, אם שוכנע שיש יסוד לחשד שעורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או כהן דת מעורב בעבירה ונתקיימו התנאים שבאחד מאלה:

(1)   נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, כשהעבירה היא מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה;

(2)   נתבקש לכך בכתב מאת קצין משטרה מוסמך, כשהעבירה היא עבירת רצח, הריגה, עבירה שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, או עבירה על עיסקת סמים כהגדרתה בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, או קשר לעבור אחת העבירות האמורות, והאזנת הסתר חיונית למניעתה או לחקירתה של העבירה.

          (ב)  בקשה להיתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן (א) תוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה על פי טופס שייקבע.

          (ג)   ניתן היתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן (א)(2) תהיה ההאזנה על דרך של הקלטה בלבד, אלא אם כן הורה השופט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על דרך אחרת; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את ההיתר באופן שייקבע.

          (ד)  השופט שנתן את ההיתר לפי סעיף קטן (א)(2) ובהעדרו שופט מוסמך אחר כאמור בסעיף 6(א), רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיין בו, במעמד המבקש.

          (ה)  מצא השופט כי חומר הקלטה שההאזנה אליו הותרה בסעיף קטן (א)(2) כולל חומר הנוגע לעבירה שבשלה ניתן ההיתר, לעבירה אחרת שיש חשד שבוצעה על ידי מי שההאזנה אליו הותרה לפי סעיף זה, לעבירה אחרת מסוג פשע, או חומר העשוי להביא למניעתה של עבירה כאמור, יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש ההיתר בדרך שתיקבע; מצא השופט כי חומר ההקלטה אינו כולל חומר חקירה כאמור – יורה על אופן הטיפול בו.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 183 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 10.7.2006

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ו מס' 2060 מיום 10.7.2006 (ה"ח 239)

(א) על אף הוראות סעיף 9, רשאי נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא כאמור בסעיף 6(א), להתיר בצו האזנת סתר לשיחה שהעדות עליה חסויה, אם שוכנע שיש יסוד לחשד שעורך דין, רופא, פסיכולוג פסיכולוג, עובד סוציאלי או כהן דת מעורב בעבירה ונתקיימו התנאים שבאחד מאלה:

 

מחיקה וביעור של חומר האזנה

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

9ב.     (א)  ראש הממשלה, בהסכמת שר המשפטים, יקבע כללים בדבר מחיקה או ביעור של חומר האזנה ששמירתו אינה נדרשת, ובדבר אופן החזקתו של חומר האזנה ששמירתו נדרשת מטעמי ביטחון.

          (ב)  כללים כאמור בסעיף קטן (א) יהיו טעונים אישור הועדה  המשותפת; ראש רשות ביטחון רשאי להורות על שינוי בכללים, ובלבד שתוך שישה חודשים יובא השינוי לאישור הועדה המשותפת; הכללים לא יפורסמו ברשומות או בדרך אחרת.

          (ג)   קבע קצין משטרה מוסמך או מי שהוסמך על ידו לכך, כי חומר האזנה, כולו או חלקו, אינו דרוש למניעת עבירות או לגילוי עבריינים, יורה בכתב על מחיקה או ביעור של חומר האזנה.

          (ד)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), חומר חקירה לא יימחק, אלא לאחר תום ההליכים המשפטיים וקבלת אישור בכתב מראש של התובע.

          (ה)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג) לא תימחק הקלטה, אלא אם כן ניתן למחוק את כלל ההקלטות שעל גבי הסליל.

          (ו)   לענין סעיף זה, "חומר האזנה" – סליל או אמצעי אחר המשמש להקלטה, תמליל ותעתיק ממנו, כולם או חלקם.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 184 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת סעיף 9ב

 

הפקת נתוני תקשורת

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2007

 

9ג.     ניתן היתר לפי חוק זה, רשאי נותן ההיתר, אם התבקש לכך, להתיר גם הפקת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, של המנוי או מיתקן הבזק שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר.

מיום 27.6.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 78 (ה"ח 253)

הוספת סעיף 9ג

 

חילוט

 

10.  הורשע אדם בעבירה של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה, רשאי בית המשפט לצוות כי מכשיר שהשתמשו בו כדי לעבור את העבירה, ותקליט, סרט או חוט המכילים דבר שהוקלט תוך כדי העבירה, יחולטו או שייעשה בהם כפי שיורה.

 

סמכויות עזר

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

10א.  מי שמוסמך להתיר האזנת סתר לפי חוק זה, רשאי להתיר גם כניסה למקום לצורך התקנת אמצעים הנדרשים להאזנה, פירוקם או סילוקם; פרטי המקום שאליו הותרה הכניסה יפורטו בהיתר.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 184 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

הוספת סעיף 10א

 

מכשירי האזנה

 

11.  ראש הממשלה, באישור ועדה משותפת כאמור בסעיף 15(ג), רשאי להסדיר בצו, בין בדרך רישוי ובין בדרך אחרת, ייצור, מכירה, יבוא, הפצה והחזקה של מכשירים העשויים לשמש להאזנת סתר או של סוג מכשירים כאלה.

 

מניעת הליכים נגד היתר כדין

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

 

12.  לא יהיה לאדם זכות או סעד בבית משפט נגד מי שנתן היתר כדין לפי חוק זה או לפי סעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, או נגד מי שפעל על פיו או השתמש כדין בידיעה שהושגה על פיו.

מיום 24.3.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1991 מיום 24.3.2005 עמ' 262 (ה"ח 65)

12. לא יהיה לאדם זכות או סעד בבית משפט נגד מי שנתן היתר כדין לפי חוק זה או לפי סעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, או נגד מי שפעל על פיו או השתמש כדין בידיעה שהושגה על פיו.

 

 

ראיות

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

 

13.  (א)  דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה או להוראת סעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, לא יהיו קבילים כראיה בבית משפט, אלא באחד משני אלה:

(1)   בהליך פלילי בשל עבירה לפי חוק זה;

(2)   בהליך פלילי בשל פשע חמור, אם בית משפט הורה על קבילותה לאחר ששוכנע, מטעמים מיוחדים שיפרט, כי בנסיבות הענין הצורך להגיע לחקר האמת עדיף על הצורך להגן על הפרטיות. האזנת סתר שנעשתה שלא כדין בידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, לא תהיה קבילה כראיה לפי פסקה זו, אלא אם כן נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (א1) בקשה לקבילות ראיה לפי סעיף קטן (א) תהיה באישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בענין שבתחום סמכותו, והדיון בה יהיה, בשינויים המחוייבים, לפי סעיף 46 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (א2) כדי להחליט בדבר קבילות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להקשיב לדברים או לעיין בהם; לענין פסקה זו סמכות להקשיב כמשמעותה בסעיף 2א(ד).

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (א3) בית משפט שהחליט על קבילותה של ראיה לפי סעיף קטן (א) רשאי לשמוע אותה בדלתיים סגורות.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  דברים שנקלטו בהאזנה כדין לפי סעיף 7 או בהאזנה כדין לשיחה חסויה לפי סעיף 5 לא יהיו קבילים כראיה אם לא אושרה ההאזנה כאמור באותם סעיפים לפי הענין.

          (ג)   דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר לא יהיו קבילים כראיה אלא בהליך פלילי שאינו על פי קובלנה.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ג1) דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר יהיו קבילים כראיה בהליך פלילי להוכחת כל עבירה; לענין סעיף קטן זה, "הליך פלילי" – לרבות הליך אחר לחילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע.

          (ד)  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מטענה בדבר קבילות ראיה גם אם נקלטה בדרך האזנת סתר בהתאם להוראות חוק זה.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 185 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

13. (א) דברים שנקלטו בדרך האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה, לא יהיו קבילים כראיה בבית משפט.

(א) דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה, לא יהיו קבילים כראיה בבית משפט, אלא באחד משני אלה:

(1) בהליך פלילי בשל עבירה לפי חוק זה;

(2) בהליך פלילי בשל פשע חמור, אם בית משפט הורה על קבילותה לאחר ששוכנע, מטעמים מיוחדים שיפרט, כי בנסיבות הענין הצורך להגיע לחקר האמת עדיף על הצורך להגן על הפרטיות. האזנת סתר שנעשתה שלא כדין בידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, לא תהיה קבילה כראיה לפי פסקה זו, אלא אם כן נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית.

(א1) בקשה לקבילות ראיה לפי סעיף קטן (א) תהיה באישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בענין שבתחום סמכותו, והדיון בה יהיה, בשינויים המחוייבים, לפי סעיף 46 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971.

(א2) כדי להחליט בדבר קבילות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להקשיב לדברים או לעיין בהם; לענין פסקה זו סמכות להקשיב כמשמעותה בסעיף 2א(ד).

(א3) בית משפט שהחליט על קבילותה של ראיה לפי סעיף קטן (א) רשאי לשמוע אותה בדלתיים סגורות.

(ב) דברים שנקלטו בהאזנה כדין לפי סעיף 7 או בהאזנה כדין לשיחה חסויה לפי סעיף 5 לא יהיו קבילים כראיה אם לא אושרה ההאזנה כאמור באותו סעיף באותם סעיפים לפי הענין.

(ג) דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר לא יהיו קבילים כראיה אלא בהליך פלילי שאינו על פי קובלנה.

(ג1) דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר יהיו קבילים כראיה בהליך פלילי להוכחת כל עבירה; לענין סעיף קטן זה, "הליך פלילי" – לרבות הליך אחר לחילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע.

(ד) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מטענה בדבר קבילות ראיה גם אם נקלטה בדרך האזנת סתר בהתאם להוראות חוק זה.

 

מיום 24.3.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1991 מיום 24.3.2005 עמ' 262 (ה"ח 65)

13. (א) דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה או להוראת סעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, לא יהיו קבילים כראיה בבית משפט, אלא באחד משני אלה:

 

מניעת אצילה

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

14.  (א)  סמכויות של שר לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה.

 

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  סמכויות של נשיא בית משפט מחוזי לפי חוק זה, דינן כדין סמכות אחרת לענין סעיף 42 לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 185 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

14. (א) סמכויות של שר לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה.

(ב) סמכויות של נשיא בית משפט מחוזי לפי חוק זה, דינן כדין סמכות אחרת לענין סעיף 42 לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

 

ביצוע ותקנות

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

15.  (א)  ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים להתקין תקנות לביצועו.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ב)  ראש הממשלה יתקין בהתייעצות עם שר המשפטים תקנות לענין שמירת המידע שהושג בהאזנת סתר ולענין ביעורו.

 

(תיקון מס' 1)
תשנ"ה-1995

 

          (ג)   תקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם תקנות הנוגעות להאזנות לפי פרק ב' יהיו באישור הועדה המשותפת.

מיום 11.4.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 185 (ה"ח 2292, ה"ח 2325)

15. (א) ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים להתקין תקנות לביצועו.

(ב) ראש הממשלה יתקין בהתייעצות עם שר המשפטים תקנות לענין שמירת המידע שהושג בהאזנת סתר ולענין ביעורו.

(ג) תקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדה משותפת של ועדת החוץ והבטחון ושל ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

(ג) תקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם תקנות הנוגעות להאזנות לפי פרק ב' יהיו באישור הועדה המשותפת.

 

 

        יצחק נבון                                                    מנחם בגין

        נשיא המדינה                                                               ראש הממשלה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

* פורסם ס"ח תשל"ט מס' 938 מיום 12.7.1979 עמ' 118 (ה"ח תשל"ח מס' 1361 עמ' 302).

ת"ט ס"ח תש"ם מס' 950 מיום 6.12.1979 עמ' 28.

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1517 מיום 11.4.1995 עמ' 180 (ה"ח תשנ"ד מס' 2292 עמ' 544, ה"ח תשנ"ה מס' 2325 עמ' 122, 123) – תיקון מס' 1. ת"ט ס"ח תשנ"ה מס' 1527 מיום 18.6.1995 עמ' 332; תחילתו ביום 11.4.1995.

ס"ח תשס"ה מס' 1991 מיום 24.3.2005 עמ' 261 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 65 עמ' 84) – תיקון מס' 2 בסעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 32), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2060 מיום 10.7.2006 עמ' 368 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 239 עמ' 440) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 78 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 253 עמ' 550) – תיקון מס' 4 בסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), תשס"ח-2007; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 940 עמ' 888) – תיקון מס' 5 בסעיף 4 לחוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2015.

ס"ח תשע"ז מס' 2653 מיום 3.8.2017 עמ' 1060 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 970 עמ' 158) – תיקון מס' 6.

bottom of page